अथार्गलास्तोत्रम् argala stotram lyrics

अथार्गलास्तोत्रम् argala stotram lyrics

अथार्गलास्तोत्रम् argala stotram lyrics ॥ अथार्गलास्तोत्रम् ॥ ॐ अस्य श्रीअर्गलास्तोत्रमन्त्रस्य विष्णुर्ऋषिः,अनुष्टुप् छन्दः, श्रीमहालक्ष्मीर्देवता, … Read more